เข้าสู่ระบบ

เจ้าอาวาส

พระคุณถาวรพัฒนาคุณ

facebook

วัดราษฏร์บำรุงวนาราม (วัดเกาะ)

 

หลวงพ่อศุข เป็นผู้ที่มีความมานะพยายาม ปฏิบัติกิจของสงฆ์อย่างเคร่งครัด เลื่อมใสใน พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ท่านเป็นหมอยา และเป็นผู้มีความเมตตากรุณาต่อบุคคล ทั่วไปอย่างยุติธรรม และเสมอกัน จึงเป็นที่พึ่งของบุคคลที่อยู่ใกล้วัดและทั่วๆ ไป รวมทั้งตําบล ใกล้เคียงด้วย ทั้งยามเจ็บไข้ และยามมีทุกข์ภัยต่างๆ ด้วยเหตุนี้เอง หลวงพ่อศุข ท่านก็เปรียบเสมือน เป็นผู้สร้างศรัทธารวมน้ําใจชาวบ้านใกล้เคียงกับวัด ให้มีความร่วมมือร่วมใจกันสร้างถาวรวัตถุทาง ศาสนาขึ้นภายในวัด หลายสิ่งหลายอย่างตามที่วัดควรจะมี เพื่อพระสงฆ์จะได้ปฏิบัติกิจต่างๆ ได้ ครบถ้วนตามพระธรรมวินัย และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของคนในละแวกบ้านวัดเกาะ โดยได้ สร้างสิ่งต่างๆ ได้แก่ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิพระ ศาลาท่าน้ํา การก่อสร้างนั้น หลวงพ่อศุขได้ใช้แรงศรัทธาจากชาวบ้านช่วยกันซื้อมา อาทิเช่น ไม้ซุง ชาวบ้านจะไปหาซื้อจาก อําเภอพนมสารคาม มาเลื่อยเป็นไม้แปรรูปกันเอง โดยให้ชาวบ้านที่มีความรู้ ความสามารถในวิชา ช่างไม้เป็นหัวแรงในการก่อสร้าง 

วัดราษฏร์บำรุงวนาราม (วัดเกาะ) หมู่ 4, ตําบลบางเตย อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
อีเมลล์ : watratbumrungwanaram@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 086-829-0749

Scroll to Top Button