เข้าสู่ระบบ

เจ้าอาวาส

พระคุณถาวรพัฒนาคุณ

facebook

วัดราษฏร์บำรุงวนาราม (วัดเกาะ)

 

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เช่น ถือศีล ,ฟังธรรม ,เข้าวัดเพื่อทำบุญ ,ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ไม่ควรทำบาปใดๆ ยิ่งในวันนี้เพราะถือว่าบาปยิ่งกว่าวันอื่น โดยกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วันได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ,วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ),วันแรม 8 ค่ำ,วันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

ที่มาของวันพระ 

ในสมัยพุทธกาลพระราชาพระนามว่า พระเจ้าพิมพิสาร ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพระวิหารเชตวัน และได้กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์แลเห็น ซึ่งนักบวชศาสนาอื่นอีก ได้มีวันกำหนดนัดหมายประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในที่ประชุมของเขาทั้งหลาย เหล่านั้น แต่ว่า ข้าแแต่พระองค์ผู้เจริญ ไฉนศาสนาพุทธของเราทั้งหลายย่อมมีวันกำหนดนัดหมายเพื่อประชุมกันหามิได้ ดังนี้.” 

พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชน ในวัน ๘ ค่ำ ๑๔ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็น วันธรรมสวนะ ( สำหรับวันธรรมสวนะนี้ เมืองไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย )

 

วัดราษฏร์บำรุงวนาราม (วัดเกาะ) หมู่ 4, ตําบลบางเตย อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
อีเมลล์ : watratbumrungwanaram@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 086-829-0749

Scroll to Top Button